විභාග අයදුම්පත බාගත කිරීම
-කොරියානු භාෂා විභාගය-

Exam Admission Download
-South Korea Exam-


NIC Number| ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

Admission No | අයදුම්පත් අංකය


ඔබගේ තොරතුරු වල වෙනසක් ඇත්නම්, නිවැරදි තොරතුරු korean@slbfe.lk වෙත ඊමේල් කරන්න.

If there are Changes with your information, Please send an email to korean@slbfe.lk


තොරතුරු තහවුරු කරගැනීම සඳහා බඳවාගැනීම් අංශය (කොරියානු) සම්බන්ද කර ගන්න.

To verify your information Please contact Recruitment Devision(Korean)