ශ්‍රී ලංකා විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දෙනුයේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු මත රැකියා සඳහා විදේශගත වන අයවළුන්ට පමණි. රැකියා සඳහා විදේශගත වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් 1985 අංක 21 දරන ශ්‍රී ලංකා විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශ පනත යටතේ නියමිත ගාස්තු ගෙවා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා ගක යුතුය.
ඒ අනුව, කාර්යාංශයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වන බව තහවුරු කර කාර්යාංශ පනත යටතේ නියමිත ගාස්තු ගෙවා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතුය.
එබැවින්, කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දීම සඳහා කාර්යාංශය විසින් කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකරන බව අවධාරණය කරමු.

இந்த கோவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டம் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் (SLBFE) ஒருங்கிணைந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்குச் செல்லும் இலங்கையர்களுக்காக இவ்வசதியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 1985 ஆம் ஆண்டின் பாராளுமன்றச் சட்டத்தின் 21 ஆம் இலக்கத்தின் அடிப்படையில், (SLBFE) சட்டத்தின் விதிகளின்படி, வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்குச் செல்லும் இலங்கையர்கள், அங்கு புறப்படுவதற்கு முன் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை செலுத்தி இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் பதிவைப் பெற வேண்டும்.
அதன்படி, இந்த திட்டத்தின் கீழ் கோவிட் -19 தடுப்பூசிகளைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் ஒப்பந்த வேலைக்குச் செல்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும், மேலும் மேற்கண்ட சட்டத்தின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தை செலுத்தி இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் பதிவு பெற வேண்டும். அதேபோல் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் (SLBFE) தடுப்பூசிக்கு எவ்வித கட்டணமும் அறவிடுவதில்லை.

This COVID-19 vaccination program is facilitated in coordination with the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) exclusively for Sri Lankans leaving for contractual employment.
All such Sri Lankans shall register with the SLBFE prior to their departure for foreign employment in terms of the provisions of the SLBFE Act No. 21 of 1985.
Accordingly, in order to obtain Covid-19 vaccines under this program you are required to confirm that you are leaving for contractual employment and obtain the registration with the SLBFE by paying the prescribed fees under the said Act. It is emphasized that the SLBFE does not charge any fee for vaccination.

Please read the instructions before registering
ලියාපදිංචි වීමට පෙර කරුණාකර උපදෙස් කියවන්න

Click here to Get SLBFE Pre-Registration