නව පැමිණිල්ලක් | New Complaint

මාර්ගතව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම

Complaint through Online

පැමිණිල්ලේ ප්‍රගතිය | Check Progress

දැන් ඔබට ඔබගේ පැමිණිල්ලේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කළ හැක

Now you can check the progress of your complaint