මෙම වෙබ් බ්‍රවිසර් පමණක් භාවිත කරන්න . Please Only use these web Browsers - homeශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ එහි පාර්ශවකරුවන්ගේ සංවර්ධනය හා අදායම ඉහල නැංවීම


 

(A) Current Situation | වර්තමාන තත්වය

(B) After 3 Year Situation | වසර තුනකින් අපේක්ෂා කරන තත්වය

 

Proposals to complete this task ( Add Actions One by One ) | වසර 3 කට පසු ප්‍රගතිය ලඟා කරගැනිමට යෝජනා කරන ක්‍රියාකාරකම්

 
Name  
Mobile No  
Email  
Division ( If you work at SLBFE)  
 
 

System Version : Beta

2019 © All Rights Reserved, Information Technology Department,Sri Lanka Bureau of Foriegn Employment.