ඔබට වයස අවුරුදු 5 වඩා අඩු දරුවන් සිටීද ? | உங்களுக்கு ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? | Do you have children under the age of five ?
වයස අවුරුදු 5ත් 18 ත් අතර දරුවන් සිටි නම් , If you have children between the ages of 5 and 18,
එම දරුවන්ගේ රැකවරණය පිලිබඳ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර තිබේද ? | Is there a child care process? |If you register through the agency, Please enter agency licence number | ඔබ ලියා පදිංචිය ලබා ගන්නේ රැකියා නියෝජිතානයක් මඟින් නම් රැකියා නියෝජිතායනයේ බලපත්‍ර අංකය ඇතුලත් කරන්න
ඔබ ලියා පදිංචිය ලබා ගන්නේ රැකියා නියෝජිතානයක් මඟින් නම් බලපත්‍ර අංකය ඇතුලත් කරන්න

If you found a job yourself then use 0999 as licence number| විදේශ රැකියාව සොයා ගත්තේ ඔබ විසින් නම් 0999 අංකය යොදන්න


.pdf files only . Maximum file size: 2 MB | .pdf ගොනු පමණි. උපරිම ගොනු විශාලත්වය: 2 MB


.pdf files only . Maximum file size: 2 MB | .pdf ගොනු පමණි. උපරිම ගොනු විශාලත්වය: 2 MB


.pdf files only . Maximum file size: 2 MB | .pdf ගොනු පමණි. උපරිම ගොනු විශාලත්වය: 2 MB


.pdf files only . Maximum file size: 2 MB | .pdf ගොනු පමණි. උපරිම ගොනු විශාලත්වය: 2 MB