දත්ත ඇතුලත් කිරීමට පෙර උපදෙස් කියවන්න | Please read the instructions before entering the data
කරුණාකර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් දත්ත ඇතුලත් කරන්න | Please Fill this in English Language
Birth Year Birth month Birth day
ඉල්ලුම් කරන රැකියා ක්ෂේත්‍රය | Job field


Maximum file size: 2 MB . (.Jpg Images Only)
මෙම පාඨමාලාවේ මාසික ගාස්තුව රු 5000 ක් වන අතර මුළු පාඨමාලා ගාස්තුව රු. 15000/= ක් වේ