විදේශ රැකියා වල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ගැටළු පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීම

வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் இலங்கையர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் சம்மந்தமான முறைப்பாடு

Complain on Problems faced by Sri Lankans employed Abroad


විගමණික ශ්‍රමිකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය | புலம்பெயர் தொழிலாளரின் கடவுச்சீட்டு இலக்கம் | Passport Number of the Migrant Worker
විගමණික ශ්‍රමිකයාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය | புலம்பெயர் தொழிலாளரின் தேசிய அடையாளஅட்டை இலக்கம் | NIC of the Migrant Worker
පැමිණිලිකරුගේ ජංගම දුරකථන අංකය | புலம்பெயர் தொழிலாளரின் தொலைபேசி இலக்கம் | Mobile Number of the Complainant

පැමිණිලිකරුගේ තොරතුරු| முறைப்பாட்டாளரின் தகவல்கள்| Details of the Complainant


පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ විදේශ රැකියාවේ නියුතු තැනැත්තා විසින්ද ? වෙනත් පාර්ශවයක් විසින්ද යන වග| புகார் ஊழியர் (அவள் சுய / அவன் சுய) அல்லது வேறு எந்த தரப்பினரால் செய்யப்பட்டதா என்பது | Whether the complaint is made by the employee ( her self/him self) or any other party
 
විගමණික ශ්‍රමිකයාට ඇති ඥාතිත්වය | புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளருடனான உறவு | Relationship to the migrant worker
පැමිණිලි කරුගේ නම | காம்ப்லினன்ட் | Complainant Name
පැමිණිලිකරුගේ ජංගම දුරකථන අංකය | புகார் மொபைல் எண் | Complainant Mobile Number
පැමිණිලිකරුගේ ලිපිනය| புகார் முகவரி | Complainant Address
පැමිණිලිකරුගේ ප්‍රා. ලේ කොට්ඨාසය | புகார் டி.எஸ் பிரிவு| Complainant DS Division
පැමිණිලිකරුගේ දිස්ත්‍රිකය| புகார் மாவட்டம்| Complainant District
 
 
විගමණික ශ්‍රමිකයාගේ නම| புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளியின் பெயர்| Name of the Migrant Worker
විගමනික ශ්‍රමිකයා දැනට සිටින ස්ථානය| புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளியின் தற்போதைய இடம்| The current location of the Migrant Worker
විගමනික ශ්‍රමිකයාගේ දුරකථන අංකය| புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளியின் மொபைல் எண்| Mobile number of the Migrant worker
විගමණික ශ්‍රමිකයාගේ විදේශගත ලිපිනය| புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளியின் வெளிநாட்டு முகவரி| Foreign address of the Migrant Worker
 
 
,
ශ්‍රමිකයාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින භාරකරුවෙකුගේ තොරතුරු |இலங்கையில் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நபரின் விவரங்கள்| Details of Employees Guardians In Sri Lanka

ඥාතිත්වය | உறவு| Relationship
ඔහුගේ / ඇයගේ නම| அவன் / அவள் பெயர்| His/Her Name
ඔහුගේ / ඇයගේ ජංගම දුරකථන අංකය| அவரது / அவள் மொபைல் எண்| His/Her Mobile Number
ඔහුගේ / ඇයගේ ලිපිනය| அவரது / அவள் முகவரி| His/Her Address
ඔහුගේ / ඇයගේ දිස්ත්‍රික්කය| அவரது / அவள் மாவட்டம்| His/Her District
 
 

පැමිණිල්ලේ විස්තර|புகார் விளக்கம்|Details of the complaint


මුහුණ පා ඇති ගැටළුවේ මුලික ස්භාවය| முக்கிய பிரச்சினையின் தன்மை| Nature of the main problem faced
මුහුණ පා ඇති ගැටළුවේ අනු ස්භාවය| பிரச்சினையை தெளிவாக குறிப்பிடவும்| Nature of the main problem faced

ගැටළුව පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න| சிக்கலை தெளிவாக கூறுங்கள்| State the problem clearly
කාර්යාංශයෙන් බලාපොරොත්තු වන සහනය| வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தால் எதிர்பார்க்கப்படுகும் உதவி| Expected relief from the SLBFE
වෙනත් සහනයන් බලාපොරොත්තු වේ නම් ඇතුලත් කරන්න| எதிர்பார்க்கப்படுகும் வேறு உதவிகள் ஏதும் இருப்பின் அவற்றை குறிப்பிடவும்| State the other reliefs Expected ( if any )
ඔබ ශ්‍රීලංකා රැකියා නියෝජිත ආයතනයට මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබේද ? එසේ නම් ඔවුන් විසින් ගෙන ඇති පියවර இந்த முறைப்பாட்டை நீங்கள் இலங்கை முகவர் நிலையத்திற்கு தெரியப்படுத்தினீரகளா? அப்படியாயின் அதற்காக அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? | Have you made this Complaint to the Sri Lankan agency? if so, what would be the steps that they have taken
කරුණාකර පැමිණිලිකරුගේ ජංගම දුරකථනයට ලඳ සත්‍යාපන කේතය මෙහි ඇතුලත් කරන්න முறைப்பாட்டாளரின் தொலைபேசியில் பெறப்பட்ட சார்புக் குறியீட்டை குறிப்பிடுக| Please type the verification code that received to the Complainant Mobile
 

ඔබ සතුව පැමිණිල්ලට අදාළ ලිපි ලේඛන ආදිය ඇත්නම් කරුණාකර ඉදිරිපත් කරන්න | If you have document relevant to the Complaint Please Upload them

Passport Image

visa Copy

Agreement Copy

other